ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
การคิดคำนวณเงินบำนาญ
 

       การคิดคำนวณเงินบำนาญโดยประมาณ...

1. กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.

เงินบำนาญ  =    x
                      
                         50

เงินบำนาญได้รับเดือนละ   =    บาท

2. กรณีเป็นสมาชิก กบข.

           * คำนวณเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน สุดท้าย

ปีปัจจุบัน ย้อนหลังปีที่ 1 ย้อนหลังปีที่ 2 ย้อนหลังปีที่ 3 ย้อนหลังปีที่ 4


เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย   =    บาท       

* บัญชีเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (พ.ศ.2554)

           คำนวณกรณีเป็นสมาชิก กบข.

เงินบำนาญ  =    x
                      
                              50

เงินบำนาญได้รับเดือนละ   =    บาท* รับเงินบำนาญไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

3. กรณีข้าราชการบำนาญยอดเงินที่สมาชิกได้รับจาก กบข. (วันเกษียณอายุ)

ยอดเงินที่สมาชิกได้รับจาก กบข. (วันเกษียณอายุ)  =   

3.1 ยอดเงินนี้คิดเฉลี่ยโดยประมาณ รัฐจ่าย 65% (เงินประเดิม + รัฐสมทบเดือนละ 3% )   =    บาท
3.2 ยอดเงินนี้คิดเฉลี่ยโดยประมาณ สมาชิกจ่าย 35% (สมาชิกสมทบเดือนละ 3% )         =    บาท

4. บำเหน็จตกทอด

4.1  เงินบำนาญ ตามข้อ 1 (แบบเดิม ) =  X 30 =   บาท
4.2  เงินบำนาญ ตามข้อ 2 (แบบ กบข.) = X 30 =   บาท

4.3 เงินบำเหน็จตกทอดของสมาชิก กบข. หายไป (4.1 - 4.2)   =    บาท

* เงินที่ได้รับจากรัฐ คือ

-   =   บาท

* กรอกข้อมูลเฉพาะช่องที่มีข้อความ


      สมาชิก กบข. ภาคสมัครใจ เลือกรับบำนาญสูตรเดิมได้ภายในปี 58

            คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญช้าราชการ (ฉบับที่....)
พ.ศ.......... โดยให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราบการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540
และสมัครเป็นสมาชิก กบข. เลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้

            ข้าราชการที่เป็น สมาชิก กบข. โดยสมัครใจ หากเลือกกลับไปใช้ระบบบำนาญแบบเดิม ขอให้แสดงความประสงค์ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  30 กันยายน 2557   โดยจะได้รับเงินสะสม  และดอกผลคืนจาก กบข.  ตั้งแต่
วันที่  1 ตุลาคม 2557  แต่จะไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวหลังออกจากราชการ
และมีสิทธิเลือกรับบำนาญ จะได้รับบำนาญสูตรเดิมจนถึงวันที่เสียชีวิต ส่วนข้าราชการที่จะขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก จะใช้สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่จะออกจากราชการ

            สำหรับผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดยผู้รับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจากราชการถึงวันที่  30 กันยายน 2557
แต่ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมทบและดอกผลของเงินดังกล่าวให้กับทางราชการ โดยวิธีหักกลบลบกัน หากมีส่วนต่างที่ผู้รับบำนาญต้องชำระคืน ให้ชำระคืนแก่ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อส่งต่อให้กรมบัญชีกลางภายใน 30 มิถุนายน 2557 แต่หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน ให้จ่ายคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ หากผู้รับบำนาญที่แสดงความประสงค์ไว้ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์ไม่มีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ข้าราชการที่เดิมไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก กบข. หากต้องการเปลี่ยนใจมาสมัครเข้าเป็นสมาชิก กบข. ก็สามารถเลือกสมัครเข้าได้ในครั้งนี้เช่นกัน

  Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com