ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

      การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 2/2567 ( โดยมวลสมาชิก )
      การประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 ( โดยมวลสมาชิก )
      การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
      การแข่งขันกีฬาประเพณีชาวสหกรณ์นครราชสีมา ครั้งที่ 36
      การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการ สหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
      โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยพร้อมการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และการฝึกซ้อมการหนีไฟ
      สอบคัดเลือกบุครสมาชิกเพื่อรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2566
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง เยี่ยมชมสหกรณ์ครูโคราช
     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี เยี่ยมชมสหกรณ์ครูโคราช
     โครงการติดตามและวางแผนชีวิตของสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2566
----------------------------- .::. --------------------------------

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com