ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.)
 

              คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
   2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
   3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
   4. มีอายุในวันสมัครไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์
   5. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด หรือครูและบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา หรือ
       บุคคลในครอบครัวของสมาชิก

              วิธีการรับสมัคร
   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม ด้วยตนเอง ณ ที่ตั้งสำนักงานของสมาคม ในวันและเวลาทำการ

              เอกสารประกอบการรับสมัคร
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งจากสถานพยาบาลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ที่สมัครได้ระบุไว้ในใบสมัครให้เป็นผู้รับเงิน
       สงเคราะห์ และหรือเป็นผู้จัดการศพ (กรณีมอบให้คู่สมรสเพิ่มสำเนาทะเบียนสมรส)

            ** ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็นสมาชิก

              เงินค่าสมัคร
   1. ค่าสมัคร 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
   2. ค่าบำรุง 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
   3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

            ** รวมค่าสมัครรวมทั้งสิ้น 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจะคืนให้สมาชิก กรณีเสียชีวิต, ลาออก, โอนให้ออก

              การชำระเงินสงเคราะห์
   1. ชำระ ณ สำนักงานของสมาคม หรือสถานที่ที่สมาคมกำหนด
   2. ทางธนาณัติในนามสมาคม
   3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาคม ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บัญชีเลขที่ 301-0-02432-0
       หรือธนาคารทหารไทย สาขานครราชสีมา บัญชีเลขที่ 303-2-64451-4
       หรือธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี บัญชีเลขที่ 05-253-069-020-6
   4. หักจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกเจ้าของบัญชีแล้ว

        **การรับเงินทุกประเภทสมาคมจะออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้งตามแบบที่สมาคมกำหนด

              อัตราการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
         เมื่อสมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ นั้น รายละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

              การรับเงินสงเคราะห์
         สมาคมจะจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้จัดการศพและผู้รับเงินสงเคราะห์แล้วแต่กรณี ดังนี้
   1. จ่ายเงินครั้งแรก 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าจัดการศพภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ
   2. จ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาคมได้จ่ายเงินครั้งแรก

              หลักฐานประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์
   1. สำเนาบัตรประชาชนสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย
   2. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกผู้ถึงแก่ความตาย
   3. สำเนาใบมรณบัตร
   4. ท.ร.4/ก แบบรับรองรายการทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)
   5. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
   6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
   7. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
   8. สำเนาหนังสือรับรองการตาย (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
        **เอกสารอย่างละ 3 ชุด **

              ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หักเงินสงเคราะห์
         สมาคมจะหักเงินสงเคราะห์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอัตราร้อยละ 4 ของเงินที่เรียกเก็บได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

              การติดต่อสมาคม
   1. มือถือ 08-1730-2978, 06-5121-5224, 06-5121-5124
   2. โทรศัพท์ 044-211595
   3. โทรสาร 044-211596
   4. ID Line : @sosonomo, @goq1800a
   5. Email : sosonomo@hotmail.co.th
   6. Website : sosonomo.com

   

*****************

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com