ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
การถือหุ้น
 


       สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิก เป็นรายเดือนตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ดังต่อไปนี้

      1. เงินได้รายเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท หักหุ้นรายเดือน ร้อยละ 6 ของเงินได้รายเดือน
      2. เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท หักหุ้นรายเดือน ร้อยละ 7 ของเงินได้รายเดือน
      3. เงินได้รายเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป หักหุ้นรายเดือน ร้อยละ 8 ของเงินได้รายเดือน

      *** หากค่าหุ้นที่ต้องชำระรายเดือนไม่ครบจำนวนตามมูลค่าหุ้น ให้ปัดขึ้นเต็มจำนวนมูลค่าหุ้น

        การชำระค่าหุ้นรายเดือน

       การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน

       เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตนคณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้

        การลดชำระค่าหุ้น     สมาชิกจะขอลดชำระค่าหุ้นรายเดือนได้สองกรณี ดังนี้

       1. สมาชิกที่ได้ชำระค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่น้อยกว่า 120 เดือนแล้ว และมีเงินค่าหุ้นรวม ไม่น้อยกว่า 120,000 บาท
       2. เมื่อสมาชิกชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 72 เดือนและมีเงินค่าหุ้นรวมไม่น้อยกว่า 200,000 บาท จะลดชำระหุ้นก็ได้
       *** สมาชิกจะขอลดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของเงินได้รายเดือน หากค่าหุ้นรายเดือนไม่ครบตามจำนวนมูลค่าหุ้นให้ปัดเศษที่เหลือทิ้ง

        การซื้อหุ้นเพิ่ม     สามารถดำเนินการได้ที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com