ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ม.ค.64
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการีเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การประกันชีวิต/ ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง ตารางปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก และผู้ช่วยงานกิจการสหกณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้ง
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2563
-::- ประชาสัมพันธ์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ส.นม.)
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาวะวิกฤตโควิด-19
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนฯ ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2563
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2563 >
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563
-::- ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2563
-::- สำนักงาน สกสค. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมตามโครงการติดตามและวางแผนชีวิตของสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าตามสัญญาจ้างหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายนชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ประจำ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
-::- ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง เลื่อนการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รักษาการในตำแหน่งกรรมการสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ประจำ สหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายท่านดิลก พัฒน์วิชัยโชติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกษียณอย่างมีความสุข
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายสหกรณ์ฯ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฉบับที่ 1
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายสหกรณ์ฯ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฉบับที่ 2
-::- ขั้นตอนในการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน
-::- เส้นทางสู่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

----------------------------- .::. --------------------------------

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com