ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ฉบับที่ 2)
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ก.ย. 66
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน สิงหาคม 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย สำหรับประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ โครงการ 4 และโครงการ 6 ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย สำหรับประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง แจ้งสมาชิกพ้นสภาพปิดบัญชีเงินฝาก
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้างสหกรณ์ฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเพดานเงินกู้ของสมาชิก
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 66 ปี 2566
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2566
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการคัดค้านผลการเลือกตั้ง
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศหน่วยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 25666 (เพิ่มเติม)
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
-::- ประกาศสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2566 เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
-::- ประกาศสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับสมาชิกเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้พ้นสภาพ
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2566
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้สังเกตการณ์ หรือผู้แทนผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และสมาชิกสหกรณ์
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง สมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2566
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 โดยมวลสมาชิก
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน
-::- เส้นทางสู่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

----------------------------- .::. --------------------------------

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com