ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม คสล. 2 ชั้น 4 ยูนิต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 64 ปี 2564
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน พ.ย.64
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้ง
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การถือหุ้นรายเดือน
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่หน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2564
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับสมาชิก ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อพิชิตโควิด 19
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน ตุลาคม 2564
-::- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับลงวันที่ 12 ต.ค.64
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.นม. ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.นม.ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง หน่วยเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สอ.นม.ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการการป้องกันโรคติดต่อของโรคโควิด 19 เพื่อใช้ในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สอ.นม.ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สอ.นม. ปี 2564 ในหน่วยที่มิใช่ในหน่วยที่สังกัด
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ต.ค.64
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 ปี 2563 ที่อยู่ในวาระ (จำนวน 8 ท่าน)
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การจัดสวัสดิการโครงการประกันสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนบุตรสมาชิกและ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ กรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2564
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การหักหุ้นรายเดือน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ประกาศยกเลิกการถือใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก กรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รักษาการในตำแหน่งกรรมการสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการดำเนินการตามกฏกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564
-::- สหกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน
-::- เส้นทางสู่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

----------------------------- .::. --------------------------------

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com