ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน พ.ย. 65
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับสมาชิก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาหลังโควิด-19
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน ตุลาคม 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย สำหรับประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ โครงการ 4 และโครงการ 6 ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย สำหรับประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การหักหุ้นรายเดือน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 65 ปี 2565
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้ง
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสมาชิกและจุดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีขอเปลี่ยนจุดประชุม
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2565 กรณีขอเปลี่ยนจุดเลือกตั้ง
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ปี 2565
-::- ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญกรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระ ในฐานะผู้ค้้ำประกัน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเอนกประสงค์ พ.ศ.2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปิดทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-::- ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 โดยมวลสมาชิก
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง หนังสือสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งเตือนสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ระมัดระวังในการเข้าร่วมกองทุนฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน
-::- เส้นทางสู่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

----------------------------- .::. --------------------------------

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com