ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

-::- ประกาศ สมาคมฯ (ฌ.ส.นม.) เรื่อง เรียกเก็บเงินสงเตราะห์ศพประจำเดือนกุมภาพันธ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง แบบใบเสนอราคาประกัน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิก ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประชุมสัมมนาผู้ช่วยงานกิจการ ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สมาคมฯ(ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิก(กรณีพิเศษ)
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนบุตร ประเภทอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนบุตรสมาชิก ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร เข้าห้องสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการสอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตำแหน่งนิติกร
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศยกเลิกการถือใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการประกันหนี้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนบุตร ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ใบสมัครสอบคัดเลือกทุนอุดหนุนบุตร ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง นิติกร
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายท่านดิลก พัฒน์วิชัยโชติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกษียณอย่างมีความสุข
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายสหกรณ์ฯ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฉบับที่ 1
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายสหกรณ์ฯ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฉบับที่ 2
-::- ขั้นตอนในการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน
-::- เส้นทางสู่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

----------------------------- .::. --------------------------------

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com