ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2566
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน มี.ค. 66
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 โดยมวลสมาชิก
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน กุมภาพันธ์ 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
-::- ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2565
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จากัด
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3/2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับสมาชิก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการสวัสดิการเงินกู้สำหรับสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาหลังโควิด-19
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อให้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย สำหรับประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ โครงการ 4 และโครงการ 6 ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย สำหรับประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน
-::- เส้นทางสู่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

----------------------------- .::. --------------------------------

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com