ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในสถานการณ์ปัจจุบัน
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน พ.ค. 67
-::- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศหน่วยเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2567 (เพิ่มเติม)
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง เขตปริมณฑลสถานที่เลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 53 หน่วย ในการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2567
-::- ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง"
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้พ้นสภาพ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน เมษายน 2567
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
            - แนวปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง และสมาชิกสหกรณ์
            - แนวปฏิบัติสำหรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง สมาชิกสหกรณ์ และบุคคลทั่วไป
            - แนวปฏิบัติสำหรับผู้สังเกตการณ์ หรือผู้แทนผู้สมัครประธานกรรมการ และกรรมการ
              ดำเนินการ ในการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
              ครูนครราชสีมา จำกัด

            - ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกการยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2567
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน เม.ย. 67
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญสมาชิกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง เขตปริมณฑลสถานที่รับสมัครประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2567
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2567
-::- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง สหกรณ์ฯ ประจำปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพเพื่อขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2567
-::- ประกาศรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะตําแหน่งครูชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ใหม่
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ กรณีแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระในฐานะผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2567
. -::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ สมาชิก
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน
-::- เส้นทางสู่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

----------------------------- .::. --------------------------------

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com