ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รักษาการในตำแหน่งกรรมการสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ประจำ สหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ฯ
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน พ.ค.63
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน เมษายน 2563
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การพักชำระหนี้ พ.ศ. 2563
-::- ประกาศ สมาคมฯ (ฌ.ส.นม.) เรื่อง เรียกเก็บเงินสงเตราะห์ศพประจำเดือนมีนาคม
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดและยกเลิกวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาการชำระหนี้ในสถานการณ์โรคระบาค โควิด-19
-::- ประกาศ สมาคมฯ (ส.ส.นม.) เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง แก้ไขวาระ การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง แบบใบเสนอราคาประกัน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญผู้แทนสมาชิก ประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประชุมสัมมนาผู้ช่วยงานกิจการ ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิกผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สมาคมฯ(ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิก(กรณีพิเศษ)
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายท่านดิลก พัฒน์วิชัยโชติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกษียณอย่างมีความสุข
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายสหกรณ์ฯ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฉบับที่ 1
-::-  เอกสารประกอบการบรรยายกฏหมายสหกรณ์ฯ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ฉบับที่ 2
-::- ขั้นตอนในการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน
-::- เส้นทางสู่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

----------------------------- .::. --------------------------------

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com