ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน มี.ค. 64 จำนวน 32 วัน (ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 64 - 26 มี.ค. 64)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2563
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2563

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง จ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งสมาชิกพ้นสภาพปิดบัญชีเงินฝาก
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ก.พ.64
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการพิจารณาการประกันชีวิต/ ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การประกันชีวิต/ ประกันภัย กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การพักชำระหนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
-::- สำนักงาน สกสค. ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 






 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  สอ.ครูบุรีรัมย์เข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช


 การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02500  สอบถามค่ะ  (2/79) ฐิติธรณ์ ปุลินศิริพงศ์ 05 มี.ค 2564
02499  สอบถามเรื่องการพักชำระหนี้  (1/87) สามารถ สระกลาง 04 มี.ค 2564
02498  สอบถามการโอนเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณปี2563  (1/191) สังเวียน เดชะโคบุตร 01 มี.ค 2564
02497  ยื่นเอกสารพักชำระหนี้เงินต้น ไว้ 3 สัญญาส่งพร้อมกัน  (1/159) วิชชุดา มิระสิงห์ 27 ก.พ. 2564
02496  กดเงินฉุกเฉิน  (1/114) มณีรัตน์ กวดขุนทด 27 ก.พ. 2564
02495  สอบถามค่ะ  (1/164) เรณู เคล้ากระโทก 24 ก.พ. 2564
02494  พักชำระหนี้  (1/209) ธัชทฤต สุขเจริญ 22 ก.พ. 2564
02493  ยื่นเรื่องไปแล้วผ่อนผันชำระหนี้แต่ยังเรียกเก็บ  (1/175) ธัชทฤต สุขเจริญ 22 ก.พ. 2564
02492  แลกคนค้ำค่ะ  (0/90) นิตย์ธีรา ประจะนัง 22 ก.พ. 2564
02491  ยื่นเอกสารพักชำระหนี้  (1/132) นุชชลี มาหนองโดน 22 ก.พ. 2564
02490  หาคนแลกค้ำ  (0/67) ฉลอง แก้วชุมพล 22 ก.พ. 2564
02489  สอบถามผลกู้ ฉ.  (1/133) เกียรติศักดิ์ สาคะศุภฤกษ์ 19 ก.พ. 2564
02488  ปิด ชพค  (1/279) กาญจนา วิจารณรงค์ 18 ก.พ. 2564
02487  สอบถามผลกู้ ฉ ค่ะ  (1/114) จริยา ทนสูงเนิน 18 ก.พ. 2564
02486  กดกู้ฉุกเฉิน  (3/123) สุปราณี แช่มครบุรี 18 ก.พ. 2564

 

จำนวนสมาชิก 28,157 คน
จำนวนเงินรับฝาก 7,457.94 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 17,736.36 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,792.68 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 มกราคม 2564
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2563 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 9.00
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com