ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ
   * ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
   * คู่มือสมาชิก

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ส.ค. 63 จำนวน 33 วัน (ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 63 - 26 ส.ค. 63)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2562
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2562

-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ส.ค.63
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขอเชิญประชุมตามโครงการติดตามและวางแผนชีวิตของสมาชิกเกษียณอายุราชการ ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2563
-::- ประกาศ คณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง เลื่อนการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รักษาการในตำแหน่งกรรมการสหกรณ์
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- ประกาศ สมาคมฯ (ส.ส.นม.) เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด มอบเงินสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาโควิด-19 ให้กับทางจังหวัดนครราชสีมา  ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ รณรงค์ป้องกัน Covid-19


 สหกรณ์ฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19  การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02314  เงินกู้วางแผนค่ะ  (0/97) ดวงจันทร์ ฤทธิ์เดช 13 ส.ค. 2563
02313  แก้ไขคำนำหน้าชื่อคะ  (2/54) ขนิษฐา พุ่มศรีทองคำ 13 ส.ค. 2563
02312  แลกสิทธิ์ค้ำวางแผน  (0/47) สุวิชาดา ยอดเจริญ 11 ส.ค. 2563
02311  สอบถามการกู้เงินฉุกเฉินจากตู้กรุงศรีค่ะ  (1/96) สำเนาว์ แตงอยู่ 10 ส.ค. 2563
02310  ไม่มีเมนูกู้เงินฉุกเฉินในธนาคารที่ผูกบัตร  (1/98) จิราภรณ์ ทองสุ 08 ส.ค. 2563
02309  แลกสิทธิ์ค้ำสามัญ  (0/48) สัมฤทธิ์ ประสงค์ 08 ส.ค. 2563
02308  กด ฉ. ข้ามจังหวัด  (1/67) วีระ วัฒนเศรษฐานันท์ 07 ส.ค. 2563
02307  สอบถามผลการกู้สามัญ  (1/89) จีรชญา ศรีชัย 07 ส.ค. 2563
02306  ทุนบุตรสมาชิก  (3/161) ขวัญตา เพียกขุนทด 06 ส.ค. 2563
02305  สอบถามค่ะ  (1/170) นิศากานต์ จันทสังข์ 04 ส.ค. 2563
02304  กดเงิน ฉ ถ้าย้ายข้ามจังหวัด  (1/162) บุญชัย แก้วภูมิแห่ 01 ส.ค. 2563
02303  จะลาออกจากสมาชิกสหกรณ์  (1/166) สมจิต จันจุฬา 01 ส.ค. 2563
02302  กรณีคนค้ำ ฉ เสียชีวิต  (1/179) สุรภา นนท์ตา 30 ก.ค. 2563
02301  ทำรายการฉุกเฉิน  (3/237) อรทัย สุวะพัฒน์ 29 ก.ค. 2563
02300  สอบถามเวินฉแ.ออกวันที่เท่ารั่ยเดือน กรกฏาคม 63  (0/209) สุมาลี วิศนุนาถนคร 27 ก.ค. 2563

 

จำนวนสมาชิก 27,748 คน
จำนวนเงินรับฝาก 6,215.59 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 17,175.45 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,653.64 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 8.70
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com