ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
** ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ส.ฌ.นม. สมาชิกสามารถปริ้นนำไปใช้ได้เลยครับ

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ธ.ค. 60 จำนวน 34 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2559
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ

 -::- รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560
-::- ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพ พ.ศ. 2560
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดและยกเลิกวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร เข้าห้องสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประเภททุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2560
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2560
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประเภททุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2560
-::-  ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ส.นม.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิก (กรณีพิเศษ)
-::-  ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกาษา และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ฌ.นม.) เรื่อง การรับสมัครสมาชิก (กรณีพิเศษ)
-::-  ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2560
-::-  ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษา และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด (ส.ฌ.นม.) เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคม ชุดที่ 2
-::- ประกาศ การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2560
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน


            ดาวน์โหลด เอกสารวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ได้แล้ววันนี้ .....

        
- ตัวอย่างโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
        - ตัวอย่างโรงเรียนพระราชทาน
        - ตัวอย่างคุรุสดุดี
        - คุรุสดุดี
        - ก.ค.ศ.3-2(ดีเด่น)(ปรับใหม่)
        - (ดีเด่น)ด้านคุณธรรมฯ
        - ก.ค.ศ.1 (ดีเด่น)
        - รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง


แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์ฯ ใหม่ เนื่องจากยกเลิกเบอร์ 044 เดิมทั้งหมด

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 สหกรณ์จัดสอบคัดเลือกบุตรสมาชิก เพื่อขอรับทุนเรียนดี ประจำปี 2560  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด


  การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2560  ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
01466  การฝากเงิน  (0/22) นันทนิจ อินทร์โคกสูง 11 ธ.ค. 2560
01465  สอบถามกู้วางแผน  (0/56) วรรณิภา มณียารักษ์ 09 ธ.ค. 2560
01464  ติดตามให้หน่อย  (0/46) อภิเชษฐ์ ทาพิลา 09 ธ.ค. 2560
01463  สอบถามผลการอนุมัติเงินกู้วางแผนค่ะ  (2/113) ปาหนัน วรรณสุข 08 ธ.ค. 2560
01462  สอบถามการอนุมัตเงินกู้พัฒนาอาชีพ  (3/147) อุษณีย์ ศรีเชียงหา 07 ธ.ค. 2560
01461  สอบถามสิทธิ์ค้ำประกัน  (1/74) สุริยันต์ กลมเกลียว 07 ธ.ค. 2560
01460  สอบถามสิทธิ์การค้ำประกัน  (1/64) เมธาพร สุขจิตร 06 ธ.ค. 2560
01459  กู้โอนปิดหนี้แล้วลาออก  (0/100) วาทินี พรมวงษ์ 06 ธ.ค. 2560
01458  สอบถามวันเปิดทำการปี 2561  (0/84) อังคณา วงศ์สมิตกุล 04 ธ.ค. 2560
01457  สอบถามผลการกู้พัฒนาอาชีพ  (0/248) สุขเกษม จันทรแสน 01 ธ.ค. 2560
01456  การยกเลิกการกู้รวมหนี้  (0/224) ยุพิน โพอุทัย 29 พ.ย. 2560
01455  อบรมให้ความรู้สมาชิกใหม่  (0/161) ฌัชชานันธ์ ลู่กระโทก 27 พ.ย. 2560
01454  ตอบกระทู้  (0/221) มนัฐนันท์ ศรีสุวรรณ 23 พ.ย. 2560
01453  กู้เงินพัฒนาอาชีพเพิ่ม  (1/444) มนัฐนันท์ ศรีสุวรรณ 22 พ.ย. 2560
01452  สอบถามผลการกู้ฉุกเฉิน  (0/187) ทัศนีย์ เปลี่ยนสันเทียะ 21 พ.ย. 2560

 

จำนวนสมาชิก 26,184 คน
จำนวนเงินรับฝาก 4,879.78 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 13,725.16 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,292.39 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์ ATM 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ฝากประจำ 6 เดือน 3.70
ฝากประจำ 12 เดือน 3.90
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 4.00
เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2559 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 11
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงินและเงินฝาก 081-7605729
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ 087-2593322
อาคารสถานที่ 081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

หนังสือ
รายงานประจำปี 2559รายงานประจำปี 2559

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com