ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
   * วิธีการ Print ใบแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน/ใบเสร็จรับเงิน ของสหกรณ์ฯ
   ** การคำนวณสิทธิเงินกู้ เบื้องต้นสำหรับสมาชิก

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ส.ค. 65 จำนวน 35 วัน (ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 65 - 26 ส.ค. 65)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2564
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2564

-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย สำหรับประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
-::- ประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ฯ เรื่อง การอบรมสมาชิกเข้าใหม่เดือน สิงหาคม 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน ส.ค. 65
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ตำแหน่ง รองผู้จัดการ
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อขอรับทุนและสอบคัดเลือกทุนเรียนดี ประจำปี 2565
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การหักหุ้นรายเดือน
-::- ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ. 2565
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


                         การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
โดยมวลสมาชิก


  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
03337  สอบถามผลการกู้รวมหนี้ค่  (0/36) เลขสมาชิก [70612] 19 ส.ค. 2565
03336  สอบถามเรื่องการกู้ สสสท  (0/50) เลขสมาชิก [72356] 19 ส.ค. 2565
03335  สอบถามผลการกู้ สส.สท.  (0/56) เลขสมาชิก [60892] 19 ส.ค. 2565
03334  ขอความอนุเคราะห์ยื่นกูวางแผนชีวิต  (0/63) เลขสมาชิก [67181] 19 ส.ค. 2565
03333  สอบถามผลการกู้  (1/81) เลขสมาชิก [59227] 18 ส.ค. 2565
03332  สอบถามเรื่องประชุมขอความอนุเคราะห์  (1/136) เลขสมาชิก [72356] 18 ส.ค. 2565
03331  โครงการประกัน ฯ สส.สท.  (1/196) เลขสมาชิก [71568] 17 ส.ค. 2565
03330  สอบถามผลอนุมัติเงินกู้  (1/166) เลขสมาชิก [64286] 17 ส.ค. 2565
03329  ประชุมอนุเคราะห์  (2/169) เลขสมาชิก [62776] 17 ส.ค. 2565
03328  สอบถามผลการอนุมัติเงินกู้  (3/146) เลขสมาชิก [68668] 17 ส.ค. 2565
03327  สอบถามผลการกู้  (1/121) เลขสมาชิก [66218] 17 ส.ค. 2565
03326  สอบถามเรื่องการพักชำระหนี้สามัญ  (4/249) เลขสมาชิก [71472] 16 ส.ค. 2565
03325  สอบถามผลการอนุมัติเงินกู้  (1/128) เลขสมาชิก [64286] 16 ส.ค. 2565
03324  สอบถามผลการอนุมัติเงินกู้  (1/103) เลขสมาชิก [64286] 16 ส.ค. 2565
03323  เรียนถามการยื่นกู้สามัญ  (1/101) เลขสมาชิก [64286] 16 ส.ค. 2565

 

จำนวนสมาชิก 28,592 คน
จำนวนเงินรับฝาก 8,893.05 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 18,357.96 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,971.37 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.50
ออมทรัพย์ ATM 1.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00
ฝากประจำ 6 เดือน 3.20
ฝากประจำ 12 เดือน 3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.50
เริ่มตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2565
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2564 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 9.00
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(31)093-3208803
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(31) 093-3208803
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com