ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
"โครงการกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู" ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน มี.ค. 64 จำนวน 32 วัน (ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 64 - 26 มี.ค. 64)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2563
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ในปี 2563

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง เลื่อนการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2564
-::- ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ฯ เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการดำเนินการตามกฏกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564
-::- สหกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปี 2564
-::- วิธีการกดเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM) ผ่านแอพพลิเคชั่นผ่านธนาคารกรุงศรี
-::- ประชาสัมพันธ์ การหักเงินสงเคราะห์ศพ ส.ส.นม, ส.ฌ.นม., ฌ.ส.นม. ประจำเดือน มี.ค.64
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง จ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง แจ้งสมาชิกพ้นสภาพปิดบัญชีเงินฝาก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่ม
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การขอรับเงินค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เงินรอตรวจสอบ และเงินรอจ่ายคืน
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ปี 2563
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเบื้องต้นทางระบบอินเทอร์เน็ต
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  สอ.ครูบุรีรัมย์เข้าเยี่ยมชม สอ.ครูโคราช


 การประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและผู้ช่วยงานกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02518  หาคนแลกค้ำสามัญ  (0/104) ศิรินภัส แตะกระโทก 09 เม.ย. 2564
02517  ขอความอนุเคราะห์  (2/169) พิชามญชุ์ กว่างสนิท 08 เม.ย. 2564
02516  ขอความช่วยเหลือครับ  (2/177) สุรธีร์ รวงน้อย 07 เม.ย. 2564
02515  สอบถาม  (1/128) ถาวร พานิช 07 เม.ย. 2564
02514  สอบถามวันหยุด  (2/143) สุข ทิพรอด 06 เม.ย. 2564
02513  ค้ำประกันเงินกู้  (1/137) ปภัทร์สิริ วงศ์ธีรากานต์ 03 เม.ย. 2564
02512  กู้ฉุกเฉิน  (1/136) วิชชุดา มิระสิงห์ 03 เม.ย. 2564
02511  หาคนแลกคัำประกัน สามัญ  (0/87) เมืองแมน ฉูดกระโทก 02 เม.ย. 2564
02510  กรณีครูย้าย  (2/230) วิจิตร วงษ์จริยะจรรยา 29 มี.ค 2564
02509  แลกค้ำประกัน สามัญ  (0/130) จตุพล ดิษศวะ 28 มี.ค 2564
02508  ยอดเงินกู้ฉุกเฉิน ในแอฟพลิเคชั่นของธนาคารกรุงศีอยุธยา  (1/226) นิภาพร ทองพันธ์ 27 มี.ค 2564
02507  มีหุ้น 335,800 ค้ำได้กี่สิทธิ์คะ  (1/280) ปุณริศา หิรัญชาติ 24 มี.ค 2564
02506  การจ่ายต้น  (2/334) กนกพร พู่รัชดากร 20 มี.ค 2564
02505  สอบถามการกู้เงินค่ะ  (2/454) ชนาภา ซาซุม 15 มี.ค 2564
02504  อยากทราบระเบียบข้อกำหนดของ ส.ฌ.นม., ส.ส.นม, ฌ.ส.นม.  (1/334) อรรถพล ดีไพร 11 มี.ค 2564

 

จำนวนสมาชิก 28,239 คน
จำนวนเงินรับฝาก 7,506.12 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 17,835.19 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,792.68 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2563 ร้อยละ
ปันผล 5.70
เฉลี่ยคืน 9.00
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com