ยินดีต้อนรับ สู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
** ยินดีต้อนรับสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด **                      สมาชิกร่วมสร้าง สหกรณ์ร่วมสานอุดมการณ์ร่วมกัน                     สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

 


สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้เดือน ก.ย. 62 จำนวน 29 วัน (ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62)

 Download วิธีคิดเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561
 Download วิธีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ฯ

-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนบุตร ประเภทอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนอุดหนุนบุตรสมาชิก ประเภททุนเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิก ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร เข้าห้องสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนเรียนดี ระดับอุดมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศยกเลิกการถือใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการประกันหนี้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2559
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
-::- ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่อง การกำหนดดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับสมาชิกที่เสียชีวิต
-::- วิธีการทำรายการเงินกู้ฉุกเฉิน

อ่านข่าวทั้งหมด คลิกที่นี่... 


 การประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 2562  การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2562


 พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู "โคราชโมเดล"  ภาพบรรยากาศ งานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2562
 

.:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ ::.


เรียนท่านสมาชิก ในการสอบถามข้อมูล ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน และใช้คำถามสื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ตรงกับความต้องการรู้ อย่าย่อความจนอาจไม่เข้าใจคำถาม ขอบคุณครับ ...
02009  แก้ไขที่อยู่ให้เป็นปัจจุบัน  (0/4) กุศล รักษ์วิริยะ 23 ต.ค. 2562
02008  ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล  (0/7) กัลยาณี เลขลบ 22 ต.ค. 2562
02007  ยอดเงินคงเหลือการกู้พัฒนาอาชีพ  (1/70) นภาพร คงแสนคำ 22 ต.ค. 2562
02006  การส่งหุ้น  (1/66) อภิชาติ ทิพยกุล 21 ต.ค. 2562
02005  เพิ่มข้อมูล  (1/66) อภิชาติ ทิพยกุล 21 ต.ค. 2562
02004  แลกเปลี่ยนการการคำ้กู้สามัญ  (2/79) วรนุช เกิดกระโทก 20 ต.ค. 2562
02003  การซื้อหุ้น  (1/157) นภัทร ดอนศรี 17 ต.ค. 2562
02002  เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  (4/138) ศิรินภัส แตะกระโทก 16 ต.ค. 2562
02001  ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงยังไม่อับเดท  (1/129) ชัชนันท์ ชัยประทุม 15 ต.ค. 2562
02000  การเข้าระบบ  (2/219) ชัชวาล เลิศตะคุ 13 ต.ค. 2562
01999  กู้สามัญ  (1/169) กาญจนา นันดี 12 ต.ค. 2562
01998  ข้อมูลไม่อัพเดท  (2/224) สำราญ เถกระโทก 11 ต.ค. 2562
01997  หุ้น  (1/133) อภิชาติ ทิพยกุล 11 ต.ค. 2562
01996  ข้อมูลสมาชิก  (4/192) อัสนี ยิ้มละมัย 09 ต.ค. 2562
01995  ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก  (2/263) ราตรี ศรีสวัสดิ์ 08 ต.ค. 2562

 

จำนวนสมาชิก 27,506 คน
จำนวนเงินรับฝาก 5,706.96 ล้านบาท
ทุนเรือนหุ้น 16,355.67 ล้านบาท
ทุนสำรอง 1,528.50 ล้านบาท
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2562
ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท ร้อยละ/ปี
เงินกู้ทุกประเภท 6.00
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ออมทรัพย์ 1.75
ออมทรัพย์ ATM 1.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ฝากประจำ 6 เดือน 3.45
ฝากประจำ 12 เดือน 3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน 3.75
เริ่มตั้งแต่ 10 กันยายน 2562
การจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม
รายการ ปี 2561 ร้อยละ
ปันผล 5.9
เฉลี่ยคืน 8.5
บริหาร 081-7259532
วิเคราะห์สินเชื่อ 081-7602960
089-8465118
สินเชื่อ 081-7603291
081-7605073
การเงิน 081-7605729
เงินฝาก 080-0500716
สวัสดิการ 081-8790763
ประมวลผล 081-8763821
พัสดุเอกสารและ อาคารสถานที่ 087-2593322
081-8773672
ติดตามหนี้ 081-2654516
กฏหมายและ ดำเนินคดี 081-7606970
ทะเบียนหุ้นและหนี้
ประจำสำนักงานใหญ่ (เขต)
(1)081-7908166
(2)098-1040254
(3)081-7606258
(4)081-9763097
(5)081-7605479
(6)081-7604364
(7)081-7250771
(สมทบ)093-3208804
เบอร์ FAX สายตรง ทะเบียนหุ้นและหนี้ 044-211152
044-211153
ID Line ฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้
ID Line ฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและหนี้
(1)081-7908166
(2) 098-1040254
(3) 081-7606258
(4) 081-9763097
(5) 081-7605479
(6) 081-7604364
(7) 081-7250771
(สมทบ) coopkorat
สนง.สาขา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เขต 2   อ.จักราช 088-3779526
เขต 3   อ.ครบุรี 088-3779562
เขต 4    อ.ปากช่อง 088-3779564
เขต 5   อ.ด่านขุนทด 088-3779567
เขต 6    อ.บัวใหญ่ 088-3779574
เขต 7   อ.ชุมพวง 088-3779584

Copy Right By Nakhon Ratchasima Teacher's Savings Cooperative Ltd,
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด 669 หมู่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-211037, 044-211558, 044-211559, 211560 Fax 044-211152, 044-211223 E-mail : korattsc@hotmail.com